Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadkomisarz dr Mariusz Pawlak Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie

Data publikacji 22.01.2019

21 stycznia rozkazem personalnym Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji KPP Wołomin nadkomisarzowi dr Mariuszowi Pawlak zostały powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. W nowe obowiązki został wprowadzony przez młodszego inspektora dr Marka Ujazdę - Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. Nadkomisarz Mariusz Pawlak odpowiadał będzie na pion prewencji i ruchu drogowego.

Wczoraj w Sali odpraw Wydziału Prewencji KPP Wołomin miała miejsce zbiórka kadry kierowniczej KPP Wołomin, podczas której został odczytany rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja o powierzeniu od dnia 21 stycznia stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie nadkom. dr Mariuszowi Pawlak, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji KPP Wołomin. W nowe obowiązki nadkom. Pawlak został wprowadzony przez młodszego inspektora dr Marka Ujazdę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, oraz I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie młodszego inspektora Leszka Czaplickiego. Nadkom. Mariusz Pawlak jako Zastępca Komendanta Powiatowego w Wołominie odpowiadał będzie za pion prewencji i ruchu drogowego.

Nadkom. dr Mariusz Pawlak  urodził się 16 czerwca 1979 roku w Poddębicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej a także Akademii Sztuki Wojennej, uzyskując stopień  naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w specjalności nauki o bezpieczeństwie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska Zastępcy Dowódcy Kompanii Oddziału Prewencji.  W 2012 roku rozpoczął służbę w KPP Wołomin na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Markach, a we wrześniu 2014r  roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Wołomin.

Zainteresowania to turystyka, sport.

ts