Oferta pracy W Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie - Aktualności - KPP w Wołominie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oferta pracy W Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie

Data publikacji 06.06.2019

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie poszukuje chętnych do pracy w KPP Wołomin na stanowisku: Technik Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych i Składnicy Akt (umowa o pracę na zastępstwo) – z uposażeniem zasadniczym 2263,- plus premia regulaminowa 368,87,- plus wysługa.

Do obowiązków osoby zatrudnionej należało będzie:

- opracowywanie zasobu archiwalnego KPP Wołomin,

- udostępnianie materiałów osobom uprawnionym,

- przeprowadzanie kwerend.

Mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „Tajne” lub „Ściśle Tajne”

Dodatkowe informacje można uzyskać u podkomisarz Olgi Hofma , tel. 22 604 72 51

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Wołominie: - adres: ul. Wileńska 43A, 05-200 Wołomin,

Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor ochrony danych osobowych KPP Wołomin: - adres: adres: ul. Wileńska 43A, 05-200 Wołomin, - e-mail: iod.kpp_wolomin@ksp.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy

Informacje o odbiorcach danych: Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Wołominie: - adres: ul. Wileńska 43A, 05-200 Wołomin,

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

ts