Dzielnicowy rejonu nr 1 Miasta Zielonka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy rejonu nr 1 Miasta Zielonka

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 asp. szt. Małgorzata Nagraba

 

Komisariat Policji w Zielonce 

Zespół Dzielnicowych

05-220 Zielonka  ul. Piastowska 17

tel. (22) 781 01 13  lub (22) 781-00-07

tel. kom. 0-600-997-185

dzielnicowy.zielonka1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO rejonu służbowego nr 1 miasta Zielonka

na okres od 01.08.2020 do 31.01.2021 roku

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

 • W miejscowości Zielonka przy ul. Wolności 2 mieści się sklep PSS Społem na tyłach którego gromadzą się osoby  spożywające alkohol w miejscu publicznym.  Jest to bardzo uciążliwe dla  mieszkańców bloku nr 2 jak również dla innych osób przemieszczających się w wymienionym rejonie. Powyższy problem sygnalizowany był przez mieszkańców – zgłaszane były interwencje oraz zaznaczony został na stronie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

2.Zakładany cel do osiągnięcia:

 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez propagowanie wśród mieszkańców życia bez nałogów celem ograniczenia popełniania przestępstw i wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykroczeń przeciw spokojowi i porządkowi publicznemu oraz przeciw obyczajności publicznej. Wyeliminowanie popełniania wymienionych wykroczeń lub ich ograniczenie o 70%.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań:

 • Zwiększyć kontrolę w/w miejsca zagrożonego w okresie od 01.02.2021 roku do 31.07.2021 roku, zwłaszcza w okresie letnim co sprzyja nasilaniu się w/w zjawiska;
 • W czasie pełnienia służb legitymować osoby spożywające w wymienionym rejonie alkohol bądź zakłócających porządek publiczny;
 • W przypadku ujawnienia osób nie przestrzegających przepisów prawa stosować wobec nich adekwatne środki poprzez nakładanie mandatów karnych lub kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu;
 •  Skierowanie patroli ZPI w celu kontroli w/w miejsca zagrożonego;
 • Profilaktyka poprzez spotkania z okolicznymi mieszkańcami miejsca zagrożonego oraz z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej celem propagowania zdrowego stylu życia oraz o konsekwencjach wynikających z nadużywania alkoholu i spożywania w miejscach objętym zakazem;
 • W przypadku ujawnienia osób nadużywających spożywanie alkoholu, kierować wnioski o leczenie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonce;
 • Sporządzanie kart zadań doraźnych odnośnie kontrolowania rejonu objętego zagrożeniem.

4.Przedmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonce – kierowanie osób nadużywających spożywanie alkoholu na leczenie odwykowe;
  Wspólnoty Mieszkaniowe i lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa.

5. Sposób przekazywania rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

 •  Przekazywanie informacji i zaistniałym problemie społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowe KPP Wołomin i Urzędu Miasta w Zielonce oraz poprzez rozmowy profilaktyczne z potencjalnymi osobami mogącymi naruszyć przepisy prawa w wymieniony rejonie służbowym.