Dzielnicowy Rejonu nr 1 Miasta Zielonka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 1 Miasta Zielonka

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

 

 asp. szt. Małgorzata Nagraba

 

Komisariat Policji w Zielonce 

Zespół Dzielnicowych

05-220 Zielonka  ul. Piastowska 17

tel. (0-22) 781 01 13  lub (0-22) 781-00-07

tel. kom. 0-600-997-185

dzielnicowy.zielonka1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO rejonu służbowego nr 1 miasta Zielonka

na okres od 01.08.2019 do 31.12.2019 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W miejscowości Zielonka przy ul. Kolejowej naprzeciwko nr 3 mieści się zatoka autobusowa, na której parkują kierowcy, co jest bardzo uciążliwe dla osób czekających na przystanku na autobus jak i dla kierowcy autobusu który nie mogąc wjechać na zatoczkę stoi na ulicy i utrudnia przejazd innym pojazdom. Jest to jedna z głównych ulic przejazdu przez miasto. Powyższy problem sygnalizowany był przez okolicznych mieszkańców oraz zaznaczony został na stronie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.


Zakładany cel do osiągnięcia:

Poprawa bezpieczeństwa poprzez propagowanie wśród mieszkańców przestrzegania przepisów w ruchu drogowym celem ograniczenia popełniania wykroczeń – „zatrzymywania się i postoju w odległości mniejszej niż 15m od słupka lub tablicy oznaczonej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości”. Wyeliminowanie popełniania wymienionych wykroczeń lub ich ograniczenie o 70%.


Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań:

Zwiększyć kontrolę w/w miejsca zagrożonego w okresie od 01.08.2018 roku do 31.01.2019 roku, zwłaszcza w okresie letnim co sprzyja nasilaniu się w/w zjawiska;

Zwiększyć kontrolę w/w miejsca zagrożonego w okresie od 01.02.2019 roku do 31.07.2019 roku;

W czasie pełnienia służb sprawdzać pojazdy zaparkowane w wymienionym rejonie;

W przypadku ujawnienia osób nie przestrzegających przepisów prawa stosować wobec nich adekwatne środki poprzez nakładanie mandatów karnych lub kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu;

Skierowanie patroli ZPI w celu kontroli w/w miejsca zagrożonego;

Profilaktyka poprzez spotkania z okolicznymi mieszkańcami miejsca zagrożonego oraz z przedstawicielami wspólnot o spółdzielni mieszkaniowych celem propagowania stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz o konsekwencjach wynikających z parkowania pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych;

Sporządzanie kart zadań doraźnych odnośnie kontrolowania rejonu objętego zagrożeniem.

Skierowanie pisma do WRD KPP w Wołominie z prośbą o objęcie nadzorem ul. Kolejowej przez załogi ruchu drogowego pełniące służbę na terenie KP w Zielonce


Przedmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

  1. Wspólnoty Mieszkaniowe i lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa.


Sposób przekazywania rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

  1. Przekazywanie informacji i zaistniałym problemie społeczności lokalnej poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowe KPP Wołomin i Urzędu Miasta w Zielonce oraz poprzez rozmowy profilaktyczne z potencjalnymi osobami mogącymi naruszyć przepisy prawa w wymieniony rejonie służbowym.