Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Kobyłka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Kobyłka

Data publikacji 06.05.2016

 

 

mł. asp. Mariusz Michna

 

Komisariat Policji w Kobyłce  

Zespół Dzielnicowych

05-230 Kobyłka  ul. Ks. Marmo 13

tel. (22) 786 10 07

tel. kom. 0-600-997-188

dzielnicowy.kobylka2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon nr II 

Rejon służbowy nr II obejmuje zasięgiem terytorialnym dzielnice: Jędrzejek, Mareta, Kolonia Chór, Maciołki, Zalasek, Piotrówek.

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2020 r do 31.07.2020r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  • Spożywanie alkoholu w miejscach do tego nie wyznaczonych występujące w rejonie ul. ks. Teodora Zagańczyka 36.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań.

  • Kontrola w wymienionym rejonie (rejon sklepów spożywczych, skwery, place zabaw)
  • Dążenie do wyeliminowania spożywania alkoholu
  • Reakcja na ujawnione wykroczenia środkami przewidzianymi w kodeksie wykroczeń oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

 

  • UM Kobyłka
  • Prowadzenie rozmów z mieszkańcami w miejscowości Kobyłka.
  • Kampania informacyjna podczas organizowanych spotkań
  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych